Carl Zeiss Meditec Medikal Çözümler Tic. ve San. A.Ş.

ZEISS cihaz yazılımı için nihai kullanıcı sözleşmesi

1 Tanımlar ve uygulanabilirlik
1.1 Siz (bundan böyle "Lisans Sahibi" olarak anılacaktır) Carl Zeiss AG'den ("ZEISS") veya bağlı kuruluşlarından ya da yetkili distribütörlerinden veya başka bir üçüncü taraftan belirli bir cihaz ("ZEISS Cihazı") satın aldınız. Bu ZEISS Cihazı, sırasıyla ZEISS'a ait olan veya lisanslanan gömülü yazılımlara ("ZEISS Cihaz Yazılımı") sahiptir.

1.2 ZEISS Cihaz Yazılımının her türlü kullanımı, ZEISS Cihaz Yazılımı için işbu Nihai Kullanıcı Lisans Sözleşmesine ("EULA") tabidir.

1.3 Bu EULA, özgür ve açık kaynaklı yazılım (FOSS) olarak bilinenler de dahil olmak üzere üçüncü taraf yazılımları için geçerli değildir. Bu tür üçüncü taraf yazılımları, ilgili üçüncü tarafın geçerli lisans koşullarına tabidir. ZEISS ve Lisans Sahibi, ZEISS ve Lisans Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, ZEISS'ın bu tür üçüncü taraf yazılımlara ilişkin her türlü garanti veya yükümlülüğünün açıkça hariç tutulacağını kabul eder.

2 EULA'nın kapsamı; ZEISS cihazları için ayrı sözleşme
2.1 Bu EULA, ZEISS'ın ZEISS Cihaz Yazılımı ile ilgili olarak Lisans Sahibine tanıdığı sınırlı hakları ortaya koymaktadır.

2.2 Lisans Sahibi, bir ZEISS Cihazını doğrudan ZEISS'tan ücretli veya ücretsiz olarak satın alırsa aşağıdakiler geçerlidir:
Lisans Sahibinin ilgili ZEISS Cihazını ve gömülü ZEISS Cihaz Yazılımını satın alması ve teslimat, performans, kalite, miktar ve fiyatlandırma ile ilgili konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir tarafta ZEISS'ın diğer tarafta müşterinin (Lisans Sahibi) ilgili tüm hak ve yükümlülükleri, ZEISS ile müşteri arasındaki ilgili satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullarına tabi olur.

2.3 Lisans Sahibi bir ZEISS Cihazını ZEISS'ın dışında bağlı bir kuruluştan veya başka bir üçüncü taraftan satın alırsa aşağıdakiler geçerlidir:

Lisans Sahibinin ZEISS Cihazı ve/veya ZEISS Cihazı Yazılımını satın alması ve teslimat, performans, kalite, miktar ve fiyatlandırma ile ilgili konular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir tarafta ZEISS'ın diğer tarafta müşterinin (Lisans Sahibi) ilgili tüm hak ve yükümlülükleri, Lisans Sahibi ile ilgili üçüncü taraf arasında imzalanan ayrı bir satın alma sözleşmesine tabi olur. Lisans Sahibi, ZEISS Cihazı ve/veya ZEISS Cihazı Yazılımının sağlanmasıyla bağlantılı olarak ZEISS'a karşı herhangi bir kusur, arıza ya da performans eksikliği nedeniyle sözleşme ile ilgili talep dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmaz. Lisans Sahibinin bu tür tüm talepleri (varsa), Lisans Sahibi tarafından ilgili ZEISS Cihazını satın aldığı söz konusu üçüncü tarafa karşı ileri sürülür. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, ZEISS Lisans Sahibine bu EULA hükümlerine uygun olarak ZEISS Cihaz Yazılımı ile ilgili kullanım haklarını verir.

3 Fikri mülkiyet sahipliği
3.1 Bu EULA'da açıkça verilen sınırlı haklara tabi olarak ZEISS, ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları (aşağıda tanımlandığı şekilde) dahil olmak üzere ZEISS Cihaz Yazılımı ile ilgili tüm hakları, mülkiyeti ve menfaati saklı tutar. Lisans Sahibine burada açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak verilmemektedir.

3.2 Bu EULA'nın amacı doğrultusunda, "Fikri Mülkiyet Hakları", dünyanın her yerinde, tüm ortamlarda, şu anda mevcut olan veya gelecekte oluşturulacak, tüm sürümler ve unsurlar için, tüm dillerde ve bu hakların tüm süresi boyunca, yasal veya genel hukuk, sözleşme veya başka bir şekilde ortaya çıkan ve tescilli veya tescil edilebilir olsun veya olmasın her türlü fikri mülkiyet hakkı veya diğer (mülkiyet) hakkı anlamına gelir. Buna dahil olanlar: (a) tüm buluşlar, keşifler, faydalı modeller, patentler, yeniden düzenlenen ve yeniden incelenen patentler ya da patent başvuruları (her nerede dosyalanmış ve her nerede yayınlanmış olursa olsun, bu tür başvuruların devamları, kısmen devamları, ikameleri, bölümleri ve bu tür başvurulardan kaynaklanan tüm öncelik hakları dahil olmak üzere) şu anda mevcut veya bundan sonra dosyalanmış, yayınlanmış ya da edinilmiş haklar; (b) veri tabanı hakları, kopyalama hakları, manevi haklar, telif hakkı başvuruları ve telif hakkı tescilleri dahil olmak üzere yazarlık eserleri ile ilgili haklar; (c) bilgisayar yazılımı ve programları, kaynak kodları veya iş yöntemleri ile ilgili haklar; (d) materyaller ile ilgili haklar; (e) ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, internet alan adları, işletme adları, logolar, ticari sunum şekli ve bunların tescil başvuruları ve tescilleri ile ilgili haklar; (f) ticari sırların, teknik bilgi ve/veya diğer gizli bilgilerin korunmasına ilişkin haklar; (g) tescilli veya tescilsiz tasarım hakları; (h) bu tanımdakilere benzer haklar ve maddi olmayan mülkiyete ilişkin diğer tüm mülkiyet hakları.

4 Hakların verilmesi ve kısıtlamalar
4.1 ZEISS, Lisans Sahibinin bu EULA'nın şartlarına uymasına bağlı olarak Lisans Sahibine, satın alınan ZEISS Cihazına gömülü ZEISS Cihaz Yazılımını, söz konusu ZEISS Cihazını geçerli ürün açıklamasına uygun olarak düzgün bir şekilde kullanmak için gerekli olduğu ölçüde kullanmak üzere münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisansı verilemez bir hak verir. Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımını yalnızca ZEISS tarafından ZEISS Cihazına yerleştirildiği şekilde kullanabilir.

4.2 ZEISS Cihaz Yazılımının kopyalanması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya kamuya açık hale getirilmesi dahil olmak üzere diğer her türlü kullanım kesinlikle yasaktır. Özellikle, Lisans Sahibi ZEISS Cihaz Yazılımını (i) ilgili ZEISS Cihazı dışında herhangi bir donanım üzerinde ya da bu donanımla birlikte, (ii) başka bir yazılımla birlikte veya (iii) bağımsız bir yazılım olarak kullanmamalıdır.

4.3 Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımını ve/veya beraberindeki dokümantasyon ve bilgileri, ZEISS'ın önceden yazılı izni olmaksızın değiştiremez, tercüme edemez, kaynak koda dönüştüremez ya da parçalarına ayıramaz. Lisans Sahibi, bağımsız olarak oluşturulan bir bilgisayar programının diğer programlarla birlikte çalışabilirliğini sağlamak için gerekli olan bilgileri elde etmek amacıyla ZEISS Cihaz Yazılımını parçalarına ayırmak isterse bu niyetini yazılı olarak ZEISS'a bildirir ve ZEISS, kendi takdirine bağlı olarak, makul bir süre içinde gerekli bilgileri sağlar.

4.4 Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımına atfedilebilecek telif hakkı ve/veya yazarlık bildirimlerini değiştiremez ya da kaldıramaz.

4.5 Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımını değiştirse ve/veya bu EULA'yı ihlal edecek şekilde Lisans Sahibinin kendi programları veya üçüncü tarafların programları ile birleştirmesi durumunda dahi ZEISS, ZEISS Cihaz Yazılımının tüm haklarının sahibi olmaya devam eder. Yürürlükteki zorunlu yasalar nedeniyle Lisans Sahibinin veya Lisans Sahibi tarafından görevlendirilen herhangi bir üçüncü tarafın değişikliklerin ya da bağlantıların hak sahibi olarak kabul edilmesi durumunda, Lisans Sahibi ZEISS'a bu değişiklikleri/bağlantıları kullanmak, pazarlamasını yapmak, kopyalamak, yaymak ve kamuya açık hale getirmek için herhangi bir sınırlama olmaksızın münhasır, sürekli, küresel, devredilebilir ve alt lisanslanabilir haklar da dahil olmak üzere mümkün olan en geniş ölçüde kullanım hakkı verir ve (varsa) Lisans Sahibi ilgili üçüncü tarafın da ZEISS'a bu hakları vermesini sağlar.

5 Garanti feragatnamesi
5.1 ZEISS ve Lisans Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, ZEISS Cihaz Yazılımı "olduğu gibi" sağlanır ve ZEISS, ZEISS Cihaz Yazılımı ile ilgili olarak, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. ZEISS, ZEISS Cihaz Yazılımının Lisans Sahibinin gereksinimlerini karşılayacağını veya ZEISS Cihaz Yazılımının hatasız olacağını garanti etmez. ZEISS, ihlal etmeme konusunda hiçbir garanti vermez.

5.2 ZEISS ve Lisans Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, bu EULA ZEISS'ın ZEISS Cihaz Yazılımı ile ilgili tüm yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

6 Sorumluluğun sınırlandırılması
6.1 ZEISS, (i) ZEISS'ın sorumluluğunun yürürlükteki yasalara, özellikle de yürürlükteki ürün sorumluluğu yasasına göre sınırlandırılamadığı veya hariç tutulamadığı ölçüde; (ii) ZEISS'ın, yasal temsilcilerinin, çalışanlarının, vekillerinin veya alt yüklenicilerinin kasıt ya da ağır ihmalinden kaynaklanan; ve (iii) ZEISS'ın, yasal temsilcilerinin, çalışanlarının, vekillerinin ya da alt yüklenicilerinin kasıt veya ihmalinden kaynaklanan yaşam, vücut ya da sağlığa yönelik zararlardan sorumlu olur.

6.2 Bölüm 6.1'de aksi belirtilmedikçe: (a) ZEISS, bu EULA'dan kaynaklanan veya bu EULA ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ya da ZEISS Cihaz Yazılımının kullanımıyla ilgili olarak bu tür bir iddianın garanti ihlali, sözleşme ihlali, haksız fiil veya başka herhangi bir hukuki kurama dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın kar kaybı, veri kaybı, dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmaz ve (b) ZEISS'ın bu EULA'dan kaynaklanan veya bu EULA ile bağlantılı herhangi bir iddia için toplam yükümlülüğü 1.000 EUR ile sınırlıdır.

7 Veri gizliliği
Varsa, ZEISS Cihaz Yazılımının sağlanmasıyla bağlantılı olarak kişisel verilerin ZEISS tarafından işlenmesi hakkında bilgi için lütfen ZEISS'ın gizlilik politikasına bakın.

8 Geçerli yasalar; ihracat kontrolü
8.1 Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımı kullanımının Lisans Sahibi için geçerli olan tüm yasal ve mevzuatsal gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlamaktan sorumludur.

8.2 Lisans Sahibi, ZEISS Cihaz Yazılımı, bilgi ve belgelerin ihracatının veya yeniden ithalatının Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili ihracat ve ithalat hükümlerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir.

9 Nihai hükümler
9.1 İşbu EULA ve bundan kaynaklanan ya da bununla ilgili tüm anlaşmazlıklar, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, yalnızca Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına tabi olur. Uluslararası Mal Satımına İlişkin 11 Nisan 1980 tarihli BM Konvansiyonu (CISG) ve ilgili tüm anlaşmalar geçerli olmaz.

9.2 İşbu EULA'dan kaynaklanan veya bu EULA ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, münhasıran Jena mahkemelerine iletilir.

9.3 Bu EULA'nın hükümleri tamamen veya kısmen geçersiz, hükümsüz ve/veya uygulanamaz hale gelirse bu EULA'nın geri kalan hükümlerinin etkinliği etkilemez.

Son değişiklik: Eylül 2019